Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.kuzniasrebra.pl (dalej „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest:

Gavran Sp. z o.o.
ul. Klonowa 55/24
25-553 Kielce
NIP: 959-200-12-67
REGON: 36929754000000
e-mail: sklep@kuzniasrebra.pl
tel.: 041 241-21-01 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta)

która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714602

Rachunek bankowy: mBank
81 1140 2004 0000 3102 7739 3830

Adres do korespondencji:
ul. Klonowa 55/24
25-553 Kielce

I Definicje

SPRZEDAWCA - Gavran Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Klonowa 55/24; 25-553 Kielce.

SERWIS - serwis internetowy działający pod adresem: www.kuzniasrebra.pl

SKLEP – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL www.kuzniasrebra.pl

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.kuzniasrebra.pl;

KONSUMENT- Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

TOWAR – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie;

UMOWA SPRZEDAŻY (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu Internetowego;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827);

ZAMÓWIENIE – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.

DNI ROBOCZE - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

NEWSLETTER – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu Klientom, drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, nowości, promocji i ofert handlowych

II Warunki korzystania ze Sklepu

  1. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).
  2. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Składanie Zamówień przez Internet na Towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
  4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.kuzniasrebra.pl wybrać zakładkę „Rejestracja” a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając swój e-mail oraz hasło, niezbędne dane osobowe, telefon oraz adres pocztowy. Rejestracja jest jednorazowa.
  5. Wraz z rejestracją w Serwisie, Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, dostęp do historii Zamówień, a także dostęp do danych Klienta oraz możliwość ich modyfikacji.
  6. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.
  8. Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.

III Dokonywanie i realizacja Zamówień

  1. Klient może składać Zamówienia drogą elektroniczną przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.
  2. Klient może składać zamówienia drogą telefoniczną, pod numerem telefonu: 41 241-21-01, w Dni Robocze, w godzinach 9.00 - 16.00.
  3. Dokonując zakupów Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu (tylko w przypadku Klientów zarejestrowanych), poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia. Klient dokonujący zakupu bez rejestracji, dodatkowo po dodaniu Towaru do koszyka, podaje niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail oraz zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
  5. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia niezwłocznie po jego złożeniu, tego samego dnia (dla zamówień pobraniowych) lub niezwłocznie po jego opłaceniu (dla zamówień przedpłaconych) o ile zamówienie zostało złożone w Dni Robocze do godziny 16.00. Natomiast w przypadku zamówień złożonych po godzinie 16, w soboty, niedziele i święta, rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje najbliższego dnia roboczego.
  6. Czas realizacji Zamówienia, liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki, jest określony na stronie produktu w polu: „czas realizacji”. Jeżeli Klient złożył zamówienie na kilka towarów o różnym czasie realizacji, należy przyjąć najdłuższy z nich.
  7. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji.
  8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

IV Ceny i sposoby płatności

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.kuzniasrebra.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument: paragon fiskalny lub faktura VAT, jeżeli klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
  2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania i zatwierdzania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę Towarów oraz koszty przesyłki. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
  3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
  4. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony w Sklepie towar w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
  5. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
   a) za pobraniem, płatność gotówką do rąk Dostawcy przy dokonywaniu dostawy Towaru, dostępna wyłącznie dla zamówień krajowych.
   b) za pośrednictwem serwisu PayPal
   c) płatność online (kartą płatniczą lub e-przelewem) dokonywana za pośrednictwem systemu PayU
   d) przelewem na rachunek bankowy Sklepu:
   mBank
   35 1140 2004 0000 3602 7739 3831
   Kod SWIFT: BREXPLPWMBK (dla przelewów z zagranicy)

V Wysyłka i Dostawa

  1. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, UE oraz innych krajów spoza UE.
  2. Dostawa realizowana jest przez Pocztę Polską w dni robocze, w czasie zagwarantowanym przez tegoż Dostawcę oraz liczonym od dnia potwierdzenia wysyłki zamówienia przez Sklep.
  3. W odniesieniu do towarów oznaczonych w serwisie jako „gotowe do wysyłki”, wysyłka zamówień przyjętych do realizacji do godziny 14 w Dni Robocze następuje tego samego dnia. Natomiast wysyłka zamówień przyjętych do realizacji po godzinie 14 następuje najbliższego Dnia Roboczego. W odniesieniu do pozostałych Towarów , wysyłka zamówień przyjętych do realizacji następuje w czasie określonym na stronie produktu.
  4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia oraz w zakładce „Płatność i dostawa”.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
  6. Zaleca się, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu spisał protokół szkody i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą telefonicznie: 041 241-21-01 bądź na adres e-mail: sklep@kuzniasrebra.pl.

VI Odstąpienie od umowy

  1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo – na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta – do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez niego towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed tym terminem.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres mailowy Sklepu sklep@kuzniasrebra.pl lub na adres pocztowy Sklepu: Gavran Sp. z o.o.; ul. Klonowa 55/24; 25-553 Kielce.
  3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wykorzystując przykładowy formularz zwrotu, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
  4. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta towar w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  6. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres pocztowy Sklepu: Gavran Sp. z o.o.; ul. Klonowa 55/24; 25-553 Kielce.
  7. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.
  8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje ona uznana za niezawartą.

VII Reklamacje - Rękojmia

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
  2. Reklamacje towarów można składać w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np. przez przesłanie reklamacji na adres mailowy Sklepu: sklep@kuzniasrebra.pl, lub na adres pocztowy Sklepu: Gavran Sp. z o.o.; ul. Klonowa 55/24; 25-553 Kielce).
  3. W zgłoszeniu reklamacji, należy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu.
  4. Klient może złożyć reklamację towaru z wykorzystaniem przykładowego formularza reklamacji (załącznik 2 Regulaminu).
  5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: Gavran Sp. z o.o. , ul. Klonowa 55/24, 25-553 Kielce.
  6. W przypadku uznania reklamacji, koszty dostarczenia reklamowanego Towaru, w wysokości nieprzekraczającej najtańszego sposobu Dostawy oferowanego przez Sprzedawcę , zwracane są Klientowi na podane przez niego konto bankowe niezwłocznie, nie później niż przed upływem 14 dni od jego dostarczenia do Sklepu.
  7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

   a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

   b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony).
  9. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  11. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne (np.: deformacje, wgniecenia, otarcia, itp.); powstałe w trakcie użytkowania różnice w kolorze, będące wynikiem naturalnych właściwości materiałów jubilerskich (np.: oksydacja srebra); uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem; powstałe w trakcie użytkowania wady towarów, o których Kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy lub które były widoczne w momencie zakupu.

VIII Newsletter

  1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
  2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu informacji o rezygnacji z usługi.

IX Dane osobowe

  1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień.
  2. Klient dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji zamówień w Sklepie.
  3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

X Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników Serwisu (Klientów Sklepu Internetowego) i zapobieganiu nadużyciom.
 4. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.
 5. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
 6. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w miejsce zapisów Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 7. Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 lipca 2017 roku.Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz Zwrotu. POBIERZ
 2. Załącznik nr 2 - Formularz Reklamacyjny. POBIERZ
Produkt został dodany do listy życzeń